Camilla Carp

KONST

 

Sensuella nätskulpturer och färgstarka målningar

I nätrelieferna ger kontrasten mellan det kalla ståltrådsnätet och den mjuka formen som finns i människokroppen en särskild spänning. 
Torsos i olika ”former” – magra, runda, gamla, unga – blir alla vackra när formen får tala och inte idealen.

Experimenterar i olika material för att finna nya möjligheter. Har bl a arbetat med att lägga in sina metallskulpturer i glas med hjälp av glaskonstnärinnan Ebba von Wachenfeldt. Vilket tillfört en ny dimension där skulpturen är i ett sammanhang, en miljö.

Som bildkonstnär arbetar hon främst i akryl på duk men även med gouache på papper.

 

DESIGN

 

Mångsidig kreatör som levererar kvalité, formsäkert och effektivt, med en positiv attityd

Idag arbetar Camilla i huvudsak gentemot egna kunder med all grafisk produktion från layout till original av alla sorters reklamproduktioner. Formger och utarbetar hela profiler från visitkort och webb till inredning. Illustrerar till presentationer eller hemsidor. Layoutar och producerar hemsidor. Sist men inte minst så skulpterar och målar Camilla som konstnär. Kan ge en mycket hög service till de kunder hon väljer att arbeta med då hon efter behov kan anpassa hur hon varvar sin tid med reklamen och konsten.

 

Program

Behärskar Adobe CS och då främst InDesign, Illustrater och Photoshop. Använder bl a WordPress för produktion av hemsidor. Har förkovrat sig i HTML för att förstå och kunna korrigera i enklare koder. Facebook och Instagram är självklara marknadsföringsverktyg.  Givetvis kan hon även Officepaketet.

 

Ett urval av kunder genom åren

Alvarssons – Bennich Information – B&S Foods AB – Dialect – Garbergs – ICA – Integrera – Internet Academy – IP-Solutions – Kanders – Kreab – Kungliga Patriotiska Sällskapet – Loeld presenterar AB – Nordea – Praktikertjänst – Union – VaccinDirekt – Ebba von Wachenfeldt – Wretensjö – Upplands Väsby Stadsbyggnadskontor – ÄltaPraktiken

 

Utbildningar och anställningar

Naturvetenskaplig linje på Thomasgymnasiet

Grundutbildning i konstnärlig formgivning på Haraldsboskolan

Diplomerade Marknadskommunikation & Reklamekonomiutbildning på IHM

Innesäljare på Bausch&Lomb

AD-ass till reklamchefen på Svenska Dagbladet

AD under marknadschefen på Svenska Dagbladet

Frilansare genom eget företag, CARP ART

ART

 

Sensual wire mesh sculptures and colorful paintings

The wire mesh provides a contrast between the cold steel and the soft form found in the human body a specific voltage. Torsos in different ”forms” – skinny, round, old, young – are all beautiful when the form may speak and not the ideal.

Experimenting in different materials to find new opportunities. For instance she have been working to put her metal sculptures in glass with help of glassartist Ebba von Wachenfeldt. Which brought a new dimension as the sculpture is in a context, an environment.

As a painter, she works primarily in acrylic on canvas but also with gouache on paper.

 

DESIGN

 

Versatile creator who delivers quality through form confident with efficiency and a positive attitude

Today, Camilla is working mainly to her own customers with all graphic production from the layout to the original of all kinds of advertising productions. Designs and prepares the entire profiles from business cards and web to interior design. Illustrates for OH presentations or websites. Layout and produces websites. Last but not least, sculptures and paint as an artist. Camilla can give a very good service to the clients she choosei to work with since she can customize how she laps her time with advertising and art.

 

Program

Master the Adobe CS and particularly InDesign, Photoshop and Illustrater. Uses WordPress to the production of websites. Have educated in HTML to understand and correct the simpler codes. Facebook and Instagram are obvious marketingtools. Of course she knows The Office package.

 

A selection of customers through the years

Alvarssons – Bennich Information – B&S Foods AB – Dialect – Garbergs – ICA – Integrera – Internet Academy – IP-Solutions – Kanders – Kreab – Kungliga Patriotiska Sällskapet – Loeld presenterar AB – Nordea – Praktikertjänst – Union – VaccinDirekt – Ebba von Wachenfeldt – Wretensjö – Upplands Väsby Stadsbyggnadskontor – ÄltaPraktiken

 

Education and employment

Nature Science at Thomasgymnasiet

Basic education in artistic design at Haraldsboskolan

Certified Marketing & Advertising Economics Education at IHM

Inside Sales for Bausch & Lomb

AD-ass to the advertising manager at Svenska Dagbladet

AD to the marketing manager at Svenska Dagbladet

Freelancer by a own company, CARP ART